Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, wpisaną do rejestru instytucji kultury Gminy Słupia

Organ założycielski i prowadzący ( organizator ) - Gmina Słupia (Jędrzejowska)


 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:       

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Słupia (Jędrzejowska) oraz upowszechnianiu nauki i kultury.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1.Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.

2. Udostępniane zbiorów bibliotecznych do domu, na miejscu

3. Prowadzenie działalności informacyjnej.

4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.

5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczeństwa.

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA:

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz. U. Nr85, poz. 539 z póź.zm.)

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej  Dz.U. Z 2001r. Nr 13 poz.123 z póź. zm.)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

Statut nadany uchwałą nr XX/127/2005/  Rady Gminy Słuoia Jędrzejowska z dnia 14 lutego 2005 roku.